Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

4239 d0d5 390

June 23 2015

good morning america | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viapunkahontaz punkahontaz
2913 8950 390
Reposted fromShini Shini viaphilomath philomath
Reposted fromweheartit weheartit viaphilomath philomath
1188 2ea3 390
1193 e739 390

June 22 2015

2459 9259 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero vianotenough notenough

June 10 2015

June 04 2015

życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie

NIEKTÓRE ROZDZIAŁY TRZEBA ZAMKNĄĆ. TAK PO PROSTU. BO NADSZEDŁ CZAS.

Reposted fromtereseek tereseek viagreymouse greymouse
7654 a194 390
Cały czas czeka na ten jeden pocałunek, który odmieni jej życie.
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "Miłość mieszka tuż za rogiem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablackcat blackcat

June 02 2015

Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viaTryToRememberrr TryToRememberrr
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
5285 3846 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustjustjust justjustjust
Sztuka polega na tym,  żeby wciąż miał na ciebie ochotę, choć został zaspokojony.
Reposted fromorchis orchis viajustjustjust justjustjust
3015 b29a 390
Reposted fromkattrina kattrina viajustjustjust justjustjust
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl